Nadcházející události

Nejsou žádné nadcházející události.

Povinné informace

(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1. Oficiální název
Obec Tvrzice

2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce má 7 členů.

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Povodňová komise

Kulturně-sportovní komise

4. Kontaktní spojení
Obec Tvrzice
Tvrzice 44
384 22 Vlachovo Březí

723 505 689 – Hávová Michaela starostka
736 646 162 – Študlar Marek

obectvrzice@seznam.cz

www.tvrzice.cz

datová schránka: znuamtt

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Josef Urban, tel: 777 267 555, mail: poradce.urban@quick.cz

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka: 6526281/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
00250767

7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočty

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

  • na úřední desce obce
  • na internetové adrese www.tvrzice.cz
  • na adrese obecního úřadu v úředních hodinách

9. Příjem žádostí a dalších podání
Písemně na adrese obecního úřadu, prostřednictvím mailu e-podatelny obectvrzice@seznam.cz nebo osobně v úředních hodinách.

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Jestliže obec nebo obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává prostřednictvím obce nebo obecního úřadu. Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu krajského úřadu. Odvolání proti rozhodnutí obce v přenesené působnosti předá starosta radě obce. Odvolání proti rozhodnutí rady obce v samostatné působnosti předá starosta zastupitelstvu obce. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutím rady obce nebo zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného krajského úřadu.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

11. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Tvrzice.

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
popisy postupů  (návody pro řešení životních situací).

13. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Předslavice
Předpisy a vyhlášky obce Tvrzice. Zbylé důležité dokumenty si můžete prohlédnout na adrese obecního úřadu po předchozí domluvě.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena není stanovena.

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2019:

1)fyzická osoba

  • informace o veřejném osvětlení

16. Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů Tvrzice

Fotogalerie